Leerlingenzorg

Op onze school hebben we hoge verwachtingen van leerlingen. Naast de juiste didactiek is het welzijn van het kind een belangrijk uitgangspunt. Voor alle leerlingen proberen we een passend aanbod te creëren dat ondersteunend is bij het normale onderwijsproces. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem proberen we de leerlingen zo goed mogelijk te volgen, in beeld te brengen en daar waar nodig hulp en uitdaging op maat te bieden.

Groep 1 en 2

Om de ontwikkeling van de kleuters in kaart te brengen, werken de leerkrachten met Mijn Kleutergroep. Middels dit leerlingvolgsysteem volgen wij onze leerlingen en bieden we daar waar nodig hulp en uitdaging op maat.

De 4-jarigen krijgen voor het eerst een rapport als zij tenminste een half jaar onderwijs hebben gevolgd. Op het rapport staan onderwerpen die worden aangekruist naargelang de onderdelen ervan worden beheerst.

Groep 3 tot en met 8

Om de vorderingen zo genuanceerd mogelijk te kunnen weergeven, wordt er door de leerkracht veel aandacht besteed aan observeren, toetsen (onder andere Cito) en verzamelen van resultaten. In elke groep houdt de groepsleerkracht van elk kind een digitaal dossier bij, waar deze gegevens in verzameld worden. Hierbij wordt speciaal gelet op de momenten dat er veelvuldig extra hulp en aandacht nodig is en/of er wellicht een korte of langere periode van huiswerk noodzakelijk is. Dit alles wordt met de rapporten, verslagen en het verslag van gesprekken met ouders bij elkaar gevoegd. Het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen kunnen op diverse manieren met u besproken worden. In de onderbouw gaat het veelal dagelijks bij het halen en brengen van de kinderen. Voor een langer gesprek is bovendien elke leerkracht na school bereikbaar. De rapporten worden twee keer per jaar met u besproken.

Zorgverbreding

In de groep geeft de leerkracht volgens het groepsplan les op drie niveaus. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof krijgen extra instructie en richten zich op de basisstof. Mogelijke problemen die het leerproces belemmeren, worden gesignaleerd en onderzocht. U moet hierbij denken aan zaken die maken dat de leerling niet het resultaat behaalt dat verwacht mag worden of om gedrag waardoor het onderwijsleerproces wordt verstoord. De leerkracht, leerling en ouders gaan met elkaar in gesprek. Als er meer nodig is, kan de intern begeleider ingeschakeld worden. De meest voorkomende extra leerlingenzorg is gericht op leer- en/of gedragsproblemen en op de sociaal- emotionele situatie van de leerling.

De begaafde leerlingen, de leerlingen die meer aankunnen, hebben specifieke onderwijsbehoeften waaraan wij op de volgende wijze tegemoetkomen.  We maken gebruik van het begaafdheidsprotocol van Siko. In overleg met de ouders bieden wij een programma op maat aan. De leerlingen doen (deels) mee met het reguliere programma, maar zullen daarnaast compacten en verrijken. Op deze manier zal er ruimte gemaakt worden voor het extra aanbod via de methode 'Levelspel' en ‘Levelwerk’.  

Interne begeleiding

De intern begeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij de leerlingenzorg en volgt elke leerling t/m groep 8. Met de leerkracht bespreekt zij driemaal per jaar de ontwikkeling van de leerlingen en evalueren ze of het onderwijs (nog) voldoende passend is. In sommige gevallen is er meer nodig. Hierbij valt te denken aan onderzoek of specialistische begeleiding. Het Samenwerkingsverband ondersteunt elke school in de regio. In overleg met ouders, leerkracht, ib-er en de onderwijsspecialist kiezen we aanvullende ondersteuning. Tenslotte maken we gebruik van de expertise van diverse instanties in ons netwerk.

In 2023 is het Schoolondersteuningsprofiel voor onze school beschreven. Klik hier om dit te openen.