Missie en Visie

Onze Missie

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op de cognitieve ontwikkeling vinden we met name de basisvaardigheden taal/lezen en rekenen van belang en wat betreft sociale ontwikkeling besteden we o.a. met de Kanjertraining, burgerschap en digitale geletterdheid veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Door samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, bereiden wij onze kinderen voor op de wereld van morgen.

Slogan

Samen plezier in leren!

Onze kernwaarden

Verwondering
Op onze school genieten we van en hebben we oog voor de eigenheid van het individuele kind.

Lef
We leren van en met elkaar en zijn trots op ons vak en op onze organisatie. 

Verbinding
Op onze school heerst een pedagogisch klimaat, waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. We vieren successen met elkaar en zien ouders als partners in het geheel.

Creatief
Wij stimuleren onze leerlingen om gedurfde keuzes te maken.

Vertrouwen
Op onze school werken we met een breed aanbod voor een evenwichtige ontplooiing van iedere leerling. We stralen vertrouwen uit door te doen wat we zeggen en beloven.

Onze Visie

‘We leren samen met plezier’
Leren met als doel het beste uit het kind halen en dus hoge realistische doelen stellen. Ieder kind heeft zijn eigen unieke talenten, waarbij wij streven naar een brede ontwikkeling op alle gebieden, zodat zij hun eigen plaats kunnen innemen in de maatschappij. Kinderen leren overal en van iedereen. Op school leren ze veel van hun leerkracht, maar ook van elkaar. Hier spelen we op in door leerlingen samen te laten werken. Dit heeft een positieve invloed op de motivatie, betrokkenheid en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven een directe instructie en kinderen verwerken de lesstof passend op eigen specifieke onderwijsbehoeften. De leerkracht doet er toe in het leren van onze kinderen. We willen een lerende en professionele organisatie zijn waarin de leerkracht zelf ook de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen.