Missie en Visie

Onze Missie

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouder(s) (tenzij het schoolondersteuningsprofiel aantoont dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal/lezen en Rekenen van belang en wat betreft het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 

Slogan

Samen plezier in leren!

Onze kernwaarden

Eigenheid
Op onze school genieten we van en hebben we oog voor het individuele kind.

Samen
Leren van en met elkaar

Verantwoordelijkheid
Op onze school heerst een pedagogisch klimaat waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en een kanjer is.

Kiezen
Bij het maken van keuzes in ons aanbod werken wij vanuit het waarom.

Groei
Op onze school werken we met een breed aanbod voor een evenwichtige ontplooiing van iedere leerling. 

Partnerschap
Op onze school zien we ouders als partners in het geheel.

Onze Visie

We werken volgens het model van adaptief werken van prof. L.  Stevens. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grondslag ligt. De leerkracht stemt zijn gedrag af op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor het didactisch en organisatorisch handelen, als voor het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren.

Alle kinderen hebben het vermogen om nieuwe kennis te verwerven. Kennisverwerving gebeurt door interactie met een ander en wordt gestapeld op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden. We bieden hiervoor een breed aanbod, wat leidt tot divers leren. De kinderen ontwikkelen eigenaarschap over hun leren. Ze leren doelen stellen en evalueren. Op deze manier komen ze tot ontwikkeling en groei. Wij onderschrijven het principe van denken - durven - doen. We gebruiken hiervoor variërende werkvormen die het plezier in leren vergroten. Zelfontplooiing is voor elke leerling doel op onze basisschool.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.