Onderwijs

De groepen 1 t/m 8 zijn overwegend homogeen samengesteld; de leerlingen zitten met leeftijdgenoten bij elkaar. We noemen dit het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie naar tempo, werkwijze en inhoud.  We werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. In alle groepen krijgt adaptief onderwijs aandacht, zoals zelfstandig werken en verlengde instructie.

Onderwijs in groep 1/2

Bij de kleuters kiezen we voor heterogene groepen, jongste en oudste kleuters bij elkaar. Kleuters ontwikkelen zich namelijk op eigen niveau, in eigen tempo en vaak sprongsgewijs. De school kiest daarom ook voor ontwikkelingsgericht onderwijs. We werken met de methodiek Basisontwikkeling. Kleuters ontwikkelen zich door spelen, handelend ontdekken en observeren; en hierin plezier te hebben. Er wordt thematisch gewerkt en aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen. De thema’s worden verwerkt in een jaarplanning. Er wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, werkhouding, wereldoriëntatie, muziek en voorbereidende taal- reken- en schrijfactiviteiten. In de groepen 1 en 2 wordt zo de basis gelegd voor een goede start in het leerproces. De achtergrond van ons onderwijs is steeds de opbouw van de leerlijnen, waarbij er rekening wordt gehouden met de te behalen tussendoelen van het kleuteronderwijs en de brede ontwikkeling volgens Basisontwikkeling. De inhoud van de thema’s is gekoppeld aan de leerlijnen en aan de doelen van MijnKleutergroep (ons ontwikkelingsvolgmodel). De kleutergroepen kennen zowel in de ochtend als in de middag een indeling met vaste onderdelen: kring- of groepsactiviteiten, werkles en bewegingsactiviteiten. Tijdens de gezamenlijke activiteiten wordt er met de leerlingen aan de hand van het thema over allerlei onderwerpen gesproken. Zo wordt de woordenschat uitgebreid en de luister- en spreekvaardigheid vergroot. Voor de werkles leren de leerlingen zelf een activiteit plannen. In deze lessen, werken (spelen) de leerlingen met de vele ontwikkelingsmaterialen. Daarbij wordt ook gebruikt gemaakt van diverse hoeken, zoals de bouw-, huis- en spelhoek, omdat kleuters al doende leren tijdens hun spel. De leerlingen krijgen 1x per week bewegingsonderwijs onder leiding van een vakleerkracht, daarnaast spelen zij dagelijks buiten. Tijdens deze activiteiten ontwikkelen de leerlingen hun grove en fijne motoriek. Secundair wordt er een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

In groep 3 staat het aanvankelijk lezen centraal met daaraan gekoppeld het schrijven. Goede leesvaardigheid en leesplezier zijn de basis voor het vergaren van kennis op allerlei gebieden. Binnen de methode is er een aanbod voor leerlingen die starten met het leesonderwijs en een aanbod voor leerlingen die al vlot kunnen lezen. De differentiatiematerialen zorgen voor de juiste aanpak voor elke leerling. We hebben een goed gevulde actuele schoolbibliotheek waarbij we werken vanuit het concept ‘de bibliotheek op school’. Enkele leerlingen uit de leerlingenraad vervullen als leesambassadeurs een rol in het bevorderen van het leesplezier.

In het verlengde van lezen en schrijven ligt het taalonderwijs. Zowel de mondelinge als de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is daarbij van belang. Bij dit laatste worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met verschillende spelling- en grammaticaregels. Een ander aspect van het taalonderwijs is het luisteren naar wat anderen precies zeggen of vragen en daarop antwoorden. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen mening leren vormen en deze met respect voor de ander leren te uiten.  

In groep 3 wordt ook gestart met rekenen. De methode differentieert op drie niveaus.  Het dagelijks oefenen en herhalen is een sterk punt van deze methode, dit zorgt voor een goed fundament. Cijferen krijgt veel aandacht, maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabellen. 

Elke dag leren de leerlingen op velerlei manieren de wereld om hen heen steeds verder verkennen op een wijze die bij hun leeftijd past. De vakken natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer komen al vroeg aan bod. Bij deze vakken wordt vooral gelet op de samenhang van verschillende zaken. Wij sluiten aan bij de actualiteit en maken gebruik van moderne media. Wekelijks krijgt elke groep catechese.

Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engelse les. Middels prentenboeken, liedjes, films, muziekclips en opdrachten weten de native speakers de taal op originele wijze over te brengen. Aangezien een redelijk aantal van onze leerlingen doorstroomt naar vervolgonderwijs waar gekozen kan worden voor lessen in het Engels (Cambridge stroom), nemen wij de Citotoets Engels af om te kunnen controleren of onze leerlingen tenminste het gemiddelde landelijke niveau beheersen. Ook zijn er bij de methode extra Engelse leesboekjes aangeschaft.

Naast alle kennisvakken is er ruim aandacht voor de creatieve vakken muziek, tekenen, handvaardigheid en niet te vergeten het bewegingsonderwijs. De bewegingsactiviteiten vinden we erg belangrijk. Steeds vaker worden motorische stoornissen en/of achterstanden geconstateerd bij kinderen. Leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsactiviteiten. Voor de hogere groepen zijn dit de gymlessen die twee keer per week plaatsvinden.