Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad is bij wet de medezeggenschap van ouders, leerlingen, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel op school geregeld. Dit betekent dat de genoemde groeperingen, via gekozen vertegenwoordigers, hun mening kunnen geven over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur die voor de school van groot belang zijn. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft echter rusten bij het schoolbestuur. De wettelijke, algemene bevoegdheden geven aan dat:

  • Alle schoolaangelegenheden in de MR ter sprake kunnen komen
  • De MR aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen kan doen en adviezen kenbaar kan maken
  • Tenminste twee keer per jaar het schoolbestuur met de MR de algemene gang van zaken in de school bespreekt
  • Onze stichting Siko heeft ook een GMR. Van elke school binnen onze stichting zit een ouder uit de MR en een leerkracht uit de MR in de GMR. De GMR bespreekt bovenschoolse zaken.

Leden medezeggenschapsraad:

B. Duivenvoorden  Ouder / voorzitter
I. de Waardt  Ouder / GMR lid namens ouders
M. Çetin  Ouder
Melvin van der Boor  Leerkracht / secretaris / GMR lid namens personeel
Marleen van Opijnen  Leerkracht 
Jan Willem van Hagen  Leerkracht

 

Het e-mailadres van de MR is: mrsintbernardus@siko.nl, dit wordt gelezen door de voorzitter van de MR.